overlay

Acil Servis ve Seviyelendirme Birimi

.

• Ankara ilinde açılacak ambulans servislerinin başvuru işlemlerinin 7 Aralık 2006 Tarihli ve 26369 sayılı Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği ve bu yönetmeliğin değişikliğine dair yönetmeliklere uygunluğunun değerlendirilmesi ,

• Ankara ilinde bulunan ambulans servislerinin, ambulans ve acil sağlık araçlarının denetim işlemlerinin 7 Aralık 2006 Tarihli ve 26369 sayılı Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğine ve bu yönetmeliğin değişikliğine dair yönetmeliklere uygun olarak yapılması ve değerlendirilmesi ,
• Özel Ambulans Ücretlerini Be

lirleme Komisyon toplantılarının sekretarya işlemlerinin yürütülmesi ile ilgili yazışmaların yapılması,

• Açmaya ve işletmeye yetkili kişi ve kurumlarca acil sağlık hizmetlerinde kullanılan kara araçlarının ambulans ve acil sağlık aracı olarak kullanılabileceğini, “Ambulans Denetim Formları” ile inceleyerek ve değerlendirerek, ambulans tescil işlemlerinin yapılması için resmi yazı ile yetkili trafik birimlerine gönderilmesi ,

• Denizcilik Müsteşarlığı ve ulusal havacılık yetkili birimlerince çalışma yetkisi verilen deniz ve hava araçlarının ambulans ve acil sağlık aracı olarak tescili için, yönetmelikte örneği olan “Hava Ve Deniz Ambulansları Denetim Formu” kullanılarak gereken inceleme ve değerlendirme sonucunda ambulans veya acil sağlık aracı uygunluk belgesi düzenlenmesi ,          
                            
• Yurt Dışından hibe edilen ambulansların inceleme sonucunda ambulans olarak kullanıma uygunluğunun ön değerlendirmesinin yapılması ve resmi yazı ile Gümrük Müdürlüğüne bildirilmesi,

• Ambulans ve Acil Servislerle ilgili gelen şikâyetlerin araştırma ve incelemesinin yapılıp gerekli yerlerle yazışmaların yapılması,

• Ambulans Servislerinden ayrılan personellerin belge iptallerinin yapılması,

• Ambulans Uygunluk Belgeleri, Ambulans Servisi ve Mesul Müdür Belgelerinin iptallerinin yapılması,

• İlimizde bulunan kamu ve özele ait hastanelerin acil servis denetimlerinde yer alınması,

• Ambulans Servislerinin özel sağlık kuruluşları ile ambulans hizmet alımı için yapacakları sözleşmeleri incelemek amacıyla ilgili şubelerden oluşturulacak “Ambulans Hizmetleri ve İhtiyaçları Belirleme Komisyonu” oluşturulması için gerekli çalışmaları yapar. (Komisyon: Ambulans Servislerinin hangi bölgelerde ve hangi sayıda kuruluşla sözleşme yapabileceğine karar verir.) Komisyonun sekretarya çalışmalarının yürütülmesi,

• Ambulans servislerinin ayda bir gönderdiği, ambulans servislerinin sundukları hizmetlerle ilgili bilgileri içeren ve yönetmeliğin ekinde yer alan Ambulans Servisi Bildirim Formunun takibini ve “Arşiv Yönetmeliğine” uygun olarak arşivlenmesi ,

• Özel Hastanelerin Acil Servis Nöbet Listelerinin takibini ve “Arşiv Yönetmeliğine” uygun olarak arşivlenmesi,

• Yataklı Tedavi Şube Müdürlükleri ile Tıp Meslekleri Şube Müdürlüğünden gelen ortak denetim taleplerinde, denetimlere katılımın sağlanmasının organize edilmesi,

• Denetim görevinin etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi için denetlenen yerin özelliğine ve denetimin amacına göre ilgili dal uzmanları ve/veya teknik personelden oluşan denetim kadrosu oluşturmak ve bunun için gerekli yazışma vb. prosedürleri gerçekleştirilmesi,

• Dış denetim görevlilerinin, görevlendirilmesi hususunda gerekli yazışmaların ve prosedürlerin gerçekleştirilmesinin sağlanması,

• Denetimin, planlanması ve koordinasyonu, mükerrer denetimin önlenmesi, denetimde verimliliğin artırılması, karşılıklı olarak denetim faaliyetine ilişkin çalışma bilgilerine ulaşılması konularında, Denetim Organizasyon Birimi (D.O.B) ile işbirliği içinde çalışılmasının sağlanması,

• Başvuru sahibinin talebi doğrultusunda, sosyal güvenlik kuruluşlarının şahıslara ödemede kullanacağı ambulans rayiç bedellerinin, karayolları iller arası mesafeyi dikkate alarak komisyon kararları doğrultusunda, gerekli hesaplamayı yaparak, başvuru sahibine resmi yazıyla bildirilmesinin sağlanması ile ilgili işlemleri yürütür.